Địa chỉ: Phòng B707 & 709, TẦNG 7

Điện thoại liên hệ: 0963986376

Phòng Điều dưỡng được thành lập theo Quyết định 158/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh.

I.Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: CN. TRẦN THỊ THU HÀ

Phó phòng: 1. CN. NGUYỄN THỊ HẠNH

 2. CN. TRƯƠNG THỊ HƯƠNG

 – Nhân lực: 18 cán bộ

Trong đó: Điều dưỡng/Hộ sinh đại học: 03

       Cán bộ hợp đồng 68: 15

II.Chức năng nhiệm vụ:

1.Chức năng:

Phòng Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh.

2.Nhiệm vụ:

1. Hoạt động điều dưỡng
– Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
– Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;
– Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;
– Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;
– Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
– Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;
– Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;
– Đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;
– Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
– Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

2.2  Hoạt động công tác xã hội
– Tổ công tác xã hội trực thuộc phòng Điều dưỡng, có trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong bệnh viện thực hiện nhiệm vụ được giao.
– Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.
– Thông tin, truyền thông giới thiệu hoạt động bệnh viện.
– Vận động tiếp nhận tài trợ: Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.
– Hỗ trợ nhân viên y tế: Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị; Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.
– Đào tạo, bồi dưỡng: Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.
– Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.
– Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng

2.3 Hoạt động dinh dưỡng tiết chế

 Tổ chức thực hiện nhà ăn, catin Bệnh viện theo Quyết định 2789/QĐ-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Bộ Y tế, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

– Tuyên truyền, hướng dẫn người bệnh ăn uống hợp lý, phù hợp với bệnh tật, đảm bảo vệ sinh. Tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh và gia đình người bệnh.

– Sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện chế độ ăn cho người bệnh.

III. Thế mạnh:
– Đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ, nhiệt huyêt, tận tâm với công tác chăm sóc người bệnh.
– Tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong các hoạt động.
IV. Định hướng phát triển:
– Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát mọi hoạt động Điều dưỡng và Hộ lý, đảm bảo sự an toàn và tăng cường sự hài lòng của người bệnh.
– Tiếp tục xây dựng, cập nhật và chuẩn hóa quy trình điều dưỡng theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện.
– Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ Điều dưỡng toàn viện.
– Nghiên cứu khoa học thực hành dựa vào bằng chứng để cải tiến và nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ người bệnh
– Xây dựng mạng lưới công tác xã hội tại các khoa phòng và phát triển hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện.

– Xây dựng mạng lưới dinh dưỡng tại các khoa phòng và phát triển hoạt động dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện.