BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC NINH TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG COVID-19 (THÁNG 7 NĂM 2020)