Thanh toán điện tử không dùng tiền mặt giảm phiền hà cho người bệnh