LỊCH KHÁM THEO YÊU CẦU TỪ 23/11 – 29/11 PHÒNG KHÁM SẢN     PHÒNG KHÁM NHI

LỊCH KHÁM THEO YÊU CẦU TỪ 16/11 – 22/11 PHÒNG KHÁM SẢN   PHÒNG KHÁM NHI    

LỊCH KHÁM THEO YÊU CẦU TỪ 09/11 – 15/11 PHÒNG KHÁM SẢN   PHÒNG KHÁM NHI

LỊCH KHÁM THEO YÊU CẦU TỪ 02/11 – 08/11 PHÒNG KHÁM SẢN   PHÒNG KHÁM NHI

LỊCH KHÁM THEO YÊU CẦU TỪ 26/10 – 01/11 PHÒNG KHÁM SẢN   PHÒNG KHÁM NHI