Địa chỉ: Phòng B715, B717, B721 /Tầng: 7

Phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập theo Quyết định 158/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh.

I.Cơ cấu tổ chức:

1. Nhân lực

BSCKII. Nguyễn Văn Thắng

Phụ trách phòng

Phó trưởng phòng: Ths. Phạm Huy Cường

– Nhân lực: gồm 11 cán bộ (03 BS (01 BSCKII, 01 Ths, 02 BSĐK) , 01 Điều dưỡng, 01 Ths Kinh tế, 01 Ths Luật, 01 CN YTCC, 01 CN KTĐN, 01 CN Kinh tế, 01 CN Kế toán)

2. Các bộ phận

  1. Khám bệnh, chữa bệnh
  2. Báo cáo, thống kê, lưu trữ
  3. Đào tạo và chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học
  4. Truyền thông
  5. Quản lý chất lượng bệnh viện

II.Chức năng nhiệm vụ

Phòng kế hoạch tổng hợp (bao gồm cả chỉ đạo tuyến và đào tạo), của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám đốc phụ trách hậu cần và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

– Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

– Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

– Hướng dẫn, tổ chức, chỉ đạo, quản lý công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

– Thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến của Bệnh viện.

– Tổ chức, triển khai toàn bộ các hoạt động nghiên cứu khoa học trong Bệnh viện.

– Công tác truyền thông tại bệnh viện

Các công việc cụ thể như sau:

1.Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

2.Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.

3.Đầu mối thực hiện công tác tuyến với tuyến trung ương và tuyến huyện. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

4.Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

5.Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

6.Thực hiện các công việc của phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

7.Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

8.Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

9.Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

10.Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

11.Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

12.Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

13.Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông tại Bệnh viện cho cán bộ nhân viện Bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.