PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

CHỦ ĐỘNG – SÁNG TẠO – KỊP THỜI

Địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ được bố trí tại tầng 7, nhà Trung tâm 9 tầng; gồm 03 phòng: Phòng Trưởng phòng (B-705), Phó trưởng phòng, văn phòng Đảng ủy (B-708) và phòng nhân viên (B-713).

Website: https://benhviensannhibacninh.vn/gioi-thieu/phong-ban/phong-to-chuc-can-bo/

Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập theo Quyết định 158/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh.

 1. Cơ cấu tổ chức:

– 01 Trưởng phòng: Thạc sĩ Nguyễn Thị Khoa

– 01 Phó trưởng phòng: Thạc sĩ Nguyễn Văn Hiền (Phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy)

Tổng số nhân lực (Tính đến thời điểm 01/01/2022): 05 người (04 viên chức, 01 Hợp đồng theo NĐ 68).

 

Tập thể phòng Tổ chức cán bộ

– Trình độ chuyên môn: 02 Thạc sĩ Quản lý kinh tế; 01 Thạc sĩ Triết học; 01 cử nhân Triết học, 01 cử nhân Bảo hiểm. Có 04 người là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 1. Chức năng nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Tuyển dụng, Tiếp nhận, điều động, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật…

+ Giải quyết các chế độ chính sách cho CBVC: Lương, phụ cấp, độc hại, ưu đãi nghề, nghỉ ốm, thai sản, BHXH, BHYT, BHTN….;

+ Công tác Đảng, công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ, làm báo cáo tổng hợp về nhân lực, quản lý các văn bản liên quan đến công tác Tổ chức cán bộ.

2.2. Nhiệm vụ

 1. a) Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, xây dựng vị trí việc làm cho các chức danh trong Bệnh viện, săp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tham mưu công tác tuyển dụng nhân lực để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;
 2. b) Cùng với các khoa, phòng nghiên cứu việc quản lý, sắp xếp bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu tổ chức và đảm bảo chất lượng công tác, trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;
 3. c) Tổng hợp đề xuất của các khoa, phòng về cải tiến lề lối làm việc nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện quy chế quan hệ công tác trong Bệnh viện, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;
 4. d) Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ và phối hợp với Phòng Kế hoạch tổng hợp xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ;

đ) Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ cán bộ theo phương pháp khoa học, thống kê báo cáo theo quy định;

 1. e) Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước và quy chế, quy định để giải quyết các quyền lợi về tinh thần, vật chất cho các thành viên trong Bệnh viện;
 2. f) Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan;
 3. g) Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ;
 4. h) Nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết;
 5. i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bệnh viện giao.
 6. Thành tích đạt được

3.1. Về công tác cán bộ

– Phối hợp với các phòng chức năng khác tham mưu tách và thành lập một số khoa/phòng khi đủ điều kiện đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn và phát triển Bệnh viện (Kế hoạch đã được phê duyệt).

– Hoàn thiện hồ sơ, thực hiện tách, thành lập mới theo Phương án Tổ chức bộ máy đã được phê duyệt: Năm 2019 tách thành lập 04 khoa/phòng: phòng Công tác xã hội; khoa Sơ sinh và khoa Hỗ trợ sinh sản Nam học. Năm 2020 tách thành lập 04 khoa: Sản bệnh, Sản đẻ, Ngoại nhi, Liên chuyên khoa. Năm 2021 tách thành lập 03 khoa Nội nhi tổng hợp, Hồi sức tích cực nhi và Bệnh nhiệt đới – tiêu hóa nhi.

– Tham mưu thực hiện xây dựng sắp xếp lại Tổ chức bộ máy bệnh viện theo Nghị định 120, xây dựng nhu cầu nhân lực bệnh viện giai đoạn 2022-2030.

– Tổng hợp báo cáo, thống kê bổ sung hồ sơ cán bộ, viên chức, người lao động kịp thời đúng kỳ hạn; thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ cán bộ.

3.2. Công tác phòng chống dịch

– Tham mưu trong việc điều động, sắp xếp bố trí cán bộ trong bệnh viện vừa thực hiện hoạt động chuyên môn vừa tham gia chống dịch.

– Tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19 của Bệnh viện và ngành y tế: trực sàng lọc tại bệnh viện, lấy mẫu cộng động, tiêm chủng vácxin.

3.3. Kiện toàn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo một số khoa/phòng

– Chủ động tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện trong việc sắp xếp, bố trí sử dụng nhân lực hợp lý, hiệu quả và kiện toàn lãnh đạo một số khoa, phòng.

– Triển khai và hoàn thành kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo cán bộ lãnh đạo, quản lý khoa, phòng trong bệnh viện.

+ Năm 2021: Bổ sung quy hoạch 12 Trưởng khoa, 20 Phó trưởng khoa, phòng và 18 ĐD/HS/KTV Trưởng khoa. Bổ nhiệm lại 03 đồng chí trưởng phó khoa/phòng.

+ Tháng 01/2022, bổ nhiệm 11 viên chức quản lý lãnh đạo khoa phòng và bổ nhiệm lại 01 viên chức quản lý, lãnh đạo khi hết thời hạn 5 năm.

3.4. Tuyển dụng, tiếp nhận, ký hợp đồng

– Căn cứ tình hình thực tế, thực hiện việc tuyển dụng theo kế hoạch của Sở y tế, tiếp nhận, ký hợp đồng với các cán bộ theo quy định hiện hành.

– Năm 2021, Tiếp nhận, điều động và hướng dẫn 46 viên chức mới tuyển dụng hoàn thiện thủ tục, hồ sơ viên chức.

3.5. Giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ CNVC người lao động 

Giảỉ quyết theo quy định các chế độ, chính sách cho cán bộ viên chức và người lao động: nghỉ hưu, nghỉ phép, chuyển công tác; nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn; các chế độ ưu đãi nghề, phụ cấp độc hại… Năm 2021: Giải quyết chế độ nghỉ phép năm cho VCLĐ: 237 lượt/người; Nâng lương thường xuyên cho VCLĐ: 167 người; Nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2020 cho VCLĐ: 17 người; Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 138 lượt người VCLĐ; Giải quyết các thủ tục nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH cho 03 viên chức; Hướng dẫn thủ tục cho viên chức xin cấp mới, cấp đổi chứng chỉ hành nghề: 10 người; Xét hết thời gian tập sự, bổ nhiệm vào Chức danh nghề nghiệp cho 22 viên chức…

3.6. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật

– Chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với Hội đồng thi đua khen thưởng đối với thành tích xuất sắc của các cá nhân, khoa/phòng trong thực hiện mọi mặt công tác của Bệnh viện.

– Triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật (nếu có) theo các quy định hiện hành và theo Quy chế của Bệnh viện.

– Kịp thời đề xuất động viên, khen thưởng (đột xuất) đối với cá nhân, tập thể có thành tích, sáng kiến đột xuất nhằm khích lệ động viên tinh thần lao động sáng tạo.

3.7. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, lao động cuối năm

– Thực hiện công tác bình xét, đánh giá viên chức, người lao động cuối năm theo đúng các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo công khai, dân chủ.

3.8. Công tác xây dựng Đảng

– Tham mưu cho Đảng ủy bộ phận xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, xây dựng nghị quyết hàng tháng và tổ chức, đôn đốc giám sát thực hiện tại các chi bộ.

– Thực hiện các công tác nhiệm vụ thường quy, đột xuất theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

– Thành tích khen thưởng đã đạt được

+ Năm 2019, 100% VCLĐ là lao động tiên tiến, có 01 viên chức được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Y tế.

+ Năm 2020, 100% VCLĐ là lao động tiên tiến, 02 viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Y tế cho tập thể lao động tiên tiến và 01 viên chức.

+ Năm 2021, 100% VCLĐ là lao động tiên tiến, 02 viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 01 viên chức được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Y tế.

Ths. Kim Cúc – Phòng TCCB