KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Địa chỉ: Tầng 8, 9 tòa nhà 9 tầng

Điện thoại liên hệ: 0836520111

Email: khoaksnk.bvsnbn@gmail.com

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập theo Quyết định 158/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh.

I.Cơ cấu tổ chức:

Trưởng khoa: CN. Lê Nho Khuê

– Phó trưởng khoa: CN. Tạ Đình Liêm

– Điều dưỡng trưởng: Nguyễn Thị Hương

– Nhân lực: 19 cán bộ

Trong đó:

Khác: Cử nhân Y tế công cộng: 01; Công nhân: 15

Lê Nho Khuê

Trưởng Khoa

Tạ Đình Liêm

Phó Trưởng Khoa

Nguyễn Thị Hương

Điều Dưỡng Trưởng

II.Chức năng nhiệm vụ

Chức năng:

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là cơ sở kiểm soát việc thực hiện đúng quy định kỹ thuật bệnh viện về vô khuẩn, khử khuẩn và tiệt khuẩn; chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Phó giám đốc phụ trách hậu cần và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về việc:

 • Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa.
 • Đảm bảo công tác vệ sinh, vô khuẩn trong các khoa phòng trong bệnh viện.
 • Hướng về cộng đồng, tổ chức chỉ đạo mọi thành viên trong khoa tham gia công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và chỉ đạo tuyến dưới.

Nhiệm vụ:

 1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế bệnh viện và các nội dung quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BYT ban hành ngày 20/7/2018.
 2. Tổ chức, quản lý, vận hành và giám sát công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn, xử lý an toàn dụng cụ y tế.
 3. Tổ chức, quản lý, vận hành và giám sát đảm bảo an toàn đồ vải sử dụng trong bệnh viện.
 4. Quản lý và giám sát môi trường, vệ sinh trong bệnh viện; Đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong bệnh viện
 5. Xây dựng các hướng dẫn, quy định, quy trình phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa dịch bệnh trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn, Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 6. Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, tham dự các hội nghị khoa học theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện
 7. Huấn luyện, chỉ đạo tuyến dưới về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
 8. Đào tạo và tham gia đào tạo liên tục về Kiểm soát nhiễm khuẩn cho các cán bộ y tế.